சிறப்பு பதிவுகள்

மீண்டும் புத்தம் புது வடிவில்

சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் போன்ற உயர்ந்த மனித விழுமியங்களைக் கொண்ட இந்திய சமூகத்தை தனது வாழ்க்கை இலட்சியமாக்க் ...

மேலும்
தற்காலத் தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் மூலவர்

தற்காலத் தமிழ் எழுத்துரு மாற்றத்தின் மூலவர் பண்டிதர்

புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் தாம் எழுதிய ‘மறைவிலிருந்து வெளிப்படும் பண்டைய இந்தியா’ என்ற கட்டுரையில் புத்தர் வாழ்ந்தபோது தேவர்கள் ...

மேலும்